آدرس:
مشهد، خیابان رسالت، بین رسالت 33 و 35
تلفن:
051-32721172(4 خط)
فکس:
32735573
ایمیل:
info[at]karbozorgbread.com
Qr Code -  نان کاربزرگ